دستگاه نوار مغز

دستگاه نوار مغز Mitsar EEG BT از بهترین برندهای موجود در بازار جهانی می باشد که از مهمترین ویژگی های آن میتوان به بهره مندی از سیستم QEEG و ERP نام برد.

دستگاه نوار مغز EEG Mitsar -BT
خرید دستگاه نوار مغز| نقشه مغزی Mitsar EEG-QEEG-BT

دستگاه نوار مغز Mitsar EEG BT از بهترین برندهای موجود در بازار جهانی برای دریافت نقشه مغزی می باشد که از مهمترین ویژگی های آن میتوان به بهره مندی از سیستم QEEG و ERP نام برد.

دستگاه نوار مغز MITSAR SMART BCI
دستگاه نوار مغز MITSAR SMART BCI

دستگاه نوار مغز MITSAR EEG بهترین راه حل برای صرع بالینی و نظارت تصویری EEG با برنامه های کاربردی.